PL PL

Regulamin Zabawy pod nazwą „Mój NAJ”

Regulamin Zabawy pod nazwą „Różowy Konkurs”§1 Postanowienia wstępne

1.    Organizatorem Zabawy jest przedsiębiorca Waldemar Wacław Michalak, zarejestrowany w CEIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7291709125, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 45 lok. 24, zwany dalej „Organizatorem”.
2.    Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Różowy Konkurs” (zwanego dalej „Zabawą”).
3.    Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.    Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profili na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram – https://www.facebook.com/sklep.ewamichalak oraz https://www.instagram.com/ewa_michalak_lingerie/
5.    Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 4.10.2022 do 20.10.2022.
6.    Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
7.    Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portali społecznościowych Facebook i Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwisy Facebook czy Instagram, ani z nimi związana.

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1.    Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
a)    działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
b)    posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 5 ust. 1 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.


§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie

1.    Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest:

Na Facebooku: zamieszczenie nagrania w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 3.10.2022 lub posta typu reels (z użyciem hashtaga #RóżowyKonkursEwyMichalak), jak najciekawiej realizującego temat Zabawy: nagraj krótki filmik, w którym opowiesz, kiedy badałaś piersi u lekarza, czy badasz je regularnie sama. Dodatkowym atutem będzie założenie czegoś różowego do nagrania.

Na Instagramie: zamieszczenie posta typu reels (z użyciem hashtaga #RóżowyKonkursEwyMichalak), jak najciekawiej realizującego temat Zabawy: nagraj krótki filmik, w którym opowiesz, kiedy badałaś piersi u lekarza, czy badasz je regularnie sama. Dodatkowym atutem będzie założenie czegoś różowego do nagrania.
2.    Spośród komentarzy i rolek zamieszczonych pod oznaczonym postem konkursowym lub z wyznaczonym hashtagiem na profilach marki na Facebooku i Instagramie zostanie wybrany autor jednego z nich, który otrzyma od Organizatora nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.
3.    Każda osoba, która doda komentarz lub post-reels – spełniający warunki Zabawy – ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie.
4.    Umieszczenie  komentarza realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego posta, zdjęcia, filmu na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
5.    Materiał, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku.
6.    W przypadku, gdy materiał zgłoszony do Zabawy zawiera wizerunek Uczestnika to wraz z jego publikacją Uczestnik wyraża zgodę na jego przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Zabawy. Jeżeli natomiast materiał zawiera wizerunek innej osoby to Uczestnik niniejszym oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie i przetwarzanie jej wizerunku w celach związanych z udziałem i przeprowadzeniem Zabawy i będzie w stanie ją okazać na każde wezwanie Organizatora.  
7.    Uczestnik oświadcza, że:
a)    Materiał nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
b)    nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Materiału na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,
c)    posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Materiału,
d)    ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą niniejszych oświadczeń,
e)    zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiału zgłoszonego przez tego Uczestnika do Zabawy.
7.    Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
8.    Dokonanie zgłoszenia (opublikowanie posta) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
9.    Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń do Zabawy.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy

1.    Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze: jeden komentarz  lub post-reels z hashtagiem – zamieszczony pod postem konkursowym lub na profilu Uczestnika Zabawy w serwisie Facebook lub Instagram – najciekawiej realizujący temat.
2.    Jury dokonuje wyboru Laureata według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter materiału, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
3.    Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej w piątym dniu roboczym od dnia zakończenia Zabawy.
4.    Wyniki Zabawy będą opublikowane na profilach: https://www.facebook.com/sklep.ewamichalak oraz https://www.instagram.com/ewa_michalak_lingerie/

§5 Nagrody

1.    Nagrodą w Zabawie jest jeden różowy zestaw bielizny marki Ewa Michalak w rozmiarze wybranym przez Laureata.
2.    Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3.    Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
4.    Wartość nagrody nie będzie przekraczać 500 zł brutto, zatem będzie ona zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6 Wydawanie nagród

1.    Organizator zobowiązuje się do wyprodukowania Nagrody dla Laureata Zabawy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pełnych danych dotyczących rozmiarów.
2.    W celu wyprodukowania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania wszelkich informacji umożliwiających dopasowanie właściwego rozmiaru zestawu bielizny.
3.    Po wyprodukowaniu Nagrody, Organizator wezwie Laureata do podania pełnych danych adresowych: imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego, w celu przekazania Nagrody. Wysyłka nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po uzyskaniu pełnych danych od Laureata.
4.    W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook/Instagram wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, Laureat traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
5.    Wskazane w niniejszym paragrafie dane zostaną wykorzystane jedynie w celu wyprodukowania i przekazania Nagrody. Ich przekazanie jest dobrowolne, jednak stanowi konieczny warunek otrzymania Nagrody przez Laureata.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy (dane kontaktowe: Waldemar Wacław Michalak, adres: 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 45 lok. 24, adres e-mail: sklep@ewa-michalak.pl).
3.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Zabawy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zgoda Uczestnika). Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Zabawie.  
4.    Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureata).
5.    Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6.    Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Facebook lub Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Facebook lub Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoich profilach w tych serwisach informacji o wynikach Zabawy, jeżeli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę.  
7.    Dane Uczestników Zabawy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie i wypełnienia wszelkich obowiązków z tym związanych (w tym do upływu terminu przedawnienia roszczeń i obowiązków podatkowych).
8.    Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a)    przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b)    utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c)    nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: sklep@ewa-michalak.pl . W tytule wiadomości należy napisać: „Różowy Konkurs”.
2.    Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4.    Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie

1.    Z chwilą zgłoszenia do Zabawy Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do materiału, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”), nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a)    utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b)    zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c)    obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
d)    rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e)    wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
f)    wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g)    wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h)    wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i)    wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
2.    Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
3.    Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.    Tekst Regulaminu dostępny jest w pod adresem wskazanym przez Organizatora i na stronie: https://www.ewa-michalak.pl . Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
2.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel