PL PL
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Zabawy pod nazwą „Fun in the Sun”

[English version is below]
Regulamin Zabawy pod nazwą „Fun in the Sun”      

§1 Postanowienia wstępne

1.     Organizatorem Zabawy jest przedsiębiorca Waldemar Wacław Michalak, zarejestrowany w CEIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7291709125, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 90-203 Łódź, ul. Pomorska 4, zwany dalej „Organizatorem”.

2.     Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Fun in the Sun” (zwaną dalej „Zabawą”).

3.     Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4.     Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook – https://www.facebook.com/sklep.ewamichalak

5.     Zabawa jest organizowana w okresie od 13.09.2023 do 17.09.2023.

6.     Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.

7.     Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. 

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1.     Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria: a)     działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego; b)     posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym kraju, do którego dostawy realizuje DPD lub DHL (lista krajów dodana jako załącznik nr 1).

2.     W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 5 ust. 1 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.     

§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie

1.     Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest: opublikowanie w komentarzu na Facebooku zdjęcia – i nieobowiązkowo jego opisu – opowiadającego o tym, co Uczestnik docenia w słonecznym lecie.  

2.     Spośród komentarzy pod postem na profilu marki na Facebooku zostanie wybrany jeden autor, który otrzyma od Organizatora nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3.     Każda osoba, która doda komentarz pod postem konkursowym na profilu marki na Facebooku – spełniając warunki Zabawy – ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie.

4.     Umieszczenie komentarza realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego komentarza lub opisu na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

5.     Komentarz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

6.     Uczestnik oświadcza, że:

a)     komentarz nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,

b)     nie przeniósł majątkowych praw autorskich do komentarza na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,

c)     posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań komentarza,

d)     ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą niniejszych oświadczeń,  

e)     zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiału zgłoszonego przez tego Uczestnika do Zabawy.  

7.     Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.

8.     Dokonanie zgłoszenia (opublikowanie komentarza) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9.     Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia do zabawy na profilu marki na Facebooku.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy

1.     Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze: jeden komentarz pod postem konkursowym na profilu marki na Facebooku – kierując się w wyborze najciekawszym komentarzem.

2.     Jury dokonuje wyboru Laureata według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

3.     Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej w piątym dniu roboczym od dnia zakończenia Zabawy.

4.     Wyniki Zabawy będą opublikowane na profilach: https:// www.facebook.com/sklep.ewamichalak oraz https://www.instagram.com/ ewa_michalak_lingerie/    

§5 Nagrody

1.     Nagrodą w Zabawie jest jeden zestaw bielizny marki Ewa Michalak, wskazany przez Laureata, w rozmiarze wybranym przez Laureata. 

2.     Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

3.     Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

4.     Wartość nagrody nie będzie przekraczać 500 zł brutto, zatem będzie ona zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli Laureat jest rezydentem podatkowym innego kraju niż Polska, zobowiązany jest rozliczyć się za nagrodę zgodnie z obowiązującymi w jego kraju przepisami.

5.     Organizator zobowiązuje się pokryć koszty wysyłki nagrody, korzystając z usług kurierskich DHL / DPD.  

§6 Wydawanie nagród

1.     Organizator zobowiązuje się do wyprodukowania Nagrody dla Laureata Zabawy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pełnych danych dotyczących rozmiarów.

2.     W celu wyprodukowania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania wszelkich informacji umożliwiających dopasowanie właściwego rozmiaru zestawu bielizny. 

3.     Po wyprodukowaniu Nagrody, Organizator wezwie Laureata do podania pełnych danych adresowych: imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego, w celu przekazania Nagrody. Wysyłka nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po uzyskaniu pełnych danych adresowych od Laureata.

4.     W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, Laureat traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

5.     Wskazane w niniejszym paragrafie dane zostaną wykorzystane jedynie w celu wyprodukowania i przekazania Nagrody. Ich przekazanie jest dobrowolne, jednak stanowi konieczny warunek otrzymania Nagrody przez Laureata.   

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.

2.     Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy (dane kontaktowe: Waldemar Wacław Michalak, adres: 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 45 lok. 24, adres e-mail: sklep@ewa-michalak.pl). 

3.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Zabawy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zgoda Uczestnika). Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Zabawie.  

4.     Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureata). 

5.     Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6.     Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Facebook lub Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Facebook lub Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoich profilach w tych serwisach informacji o wynikach Zabawy, jeżeli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę.  

7.     Dane Uczestników Zabawy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie i wypełnienia wszelkich obowiązków z tym związanych (w tym do upływu terminu przedawnienia roszczeń i obowiązków podatkowych).

8.     Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a)     przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b)     utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c)     nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

§8 Postępowanie reklamacyjne

1.     Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: sklep@ewamichalak.pl . W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Fun in the Sun”.

2.     Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.

3.     Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4.     Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

§9 Prawa autorskie

1.     Z chwilą zgłoszenia do Zabawy Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do komentarza, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”), nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)     utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)     zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)     obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)     rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e)     wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f)      wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g)     wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h)     wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i)       wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

2.     Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

3.     Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.  

§ 10 Postanowienia końcowe

1.     Tekst Regulaminu dostępny jest w pod adresem wskazanym przez Organizatora i na stronie: link. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody. 2.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Fun in the Sun” Contest Terms and Conditions


§1 Introductory provisions
1. The organiser of the Game is Waldemar Wacław Michalak, registered in CEIDG, holding a Polish tax identification number (NIP): 7291709125, permanent place of business: 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41, hereinafter referred to as the "Organiser".
2. These Terms and Conditions, hereinafter referred to as the "Regulations", set out the rules of participation in the contest under the name: "Fun in the Sun" (hereinafter referred to as the "Contest").
3. The Organizer declares that the Contest is not a game of chance, lottery, betting, promotional lottery or any other form of game in which the outcome depends on chance, or any other form provided for in the Polish Act of 19 November 2009 on games of chance.
4. The game is conducted by the Organizer on the Internet via profile on the social network Facebook – https://www.facebook.com/sklep.ewamichalak.
5. The game runs during the period from 13.09.2023 to 17.09.2023.
6. The Organiser is the entity responsible for the release of the prizes provided for in the Contest.
7. The Contest is carried out using the social network Facebook, with the provision that the Contest is in no way sponsored, endorsed or carried out by or associated with Facebook.
8. This document is a translation of the original Polish text, in the case that any discrepancies or conflicts arise, the Polish version takes precedence over the translation.

§2 Persons entitled to participate in the Contest
1. Subject to the provisions of paragraph 2, participants in the Contest (hereinafter respectively "Participant" or "Participants") may only be persons of legal age (18) who meet the following criteria:
a) acting as a consumer within the meaning of Article 22(1) of the Polish Civil Code;
b) having their place of residence on the territory of the Republic of Poland or in another country to which deliveries are made by DPD or DHL (list of countries added as Appendix 1).
2. The employees of the Organizer and their immediate family members may not participate in the Contest. Immediate family members are understood as: ascendants (parents, grandparents), descendants (children, grandchildren), siblings, spouses, parents and children of spouses and persons in an adoption relationship with them. In the event that the aforementioned persons win the prize specified in § 5.1 below, the Organiser shall be entitled to claim reimbursement of the prize.

§3 Rules of participation in the Contest
1. The task of the Participant taking part in the Contest is to: post a photo in the comment  on Facebook – and optionally its description – depicting what the Participant appreciates in the sunny summer.
2. From among the comments under the post on the brand's profile on Facebook, one author will be selected, who will receive from the Organiser a prize specified in detail in § 5.1 of the Regulations.
3. Each person who adds a comment under the competition post on the brand's Facebook profile – fulfilling the conditions of the Contest – has a chance to receive a prize. No additional entry is required to take part in the Contest.
4. Posting a comment fulfilling the conditions of the Fun is at the same time agreeing to transfer copyright to the Organiser without additional compensation and agreeing to use this comment or description in all fields of exploitation in accordance with the provisions of § 9 of the Regulations.
5. The comment, referred to in paragraph 1 above, should be a result of the Participant's personal creativity and cannot infringe the rights of third parties, including in particular: personal rights and copyrights.
6. The participant declares that:
a) the comment does not in any way violate the law or any personal rights of third parties or the author's economic rights,
b) they have not transferred the economic copyright of the comment to a third party nor has he/she granted any exclusive licence authorising the use of the comment,
c) has the exclusive right to grant permission to dispose of and use the developments of the comment,
d) assumes full responsibility to the Organiser for the untruthfulness of these statements,  
e) undertakes to indemnify the Organiser against any liability in the event of any claims being made, including in court, by third parties arising from infringement of their rights in respect of the material submitted by that Participant to the Contest.  
7. A person who has made an entry in accordance with the Regulations and meets the conditions set out in the Regulations shall become a Participant in the Play.
8. By making an Entry (publishing a comment), you accept the Rules.
9. A Participant may make only one entry to the Contest on the brand's Facebook profile.

§4 Rules of selecting the winner of the Contest
1. From among all the correctly submitted entries, the Jury will select: one comment under the competition post on the brand's profile on Facebook – guided in the selection by the most interesting comment.
2. The jury will select the Winner at its own discretion, guided by the following criteria: uniqueness, originality and interestingness of the comment, as referred to in § 3 paragraph 1 of the Regulations.
3. The winner will receive a prize in kind as detailed in § 5 (1) of the Regulations. The winner will be announced no later than on the fifth working day after the end of the Contest.
4. The results of the Competition will be published on the following profiles: https:// www.facebook.com/sklep.ewamichalak and https://www.instagram.com/ ewa_michalak_lingerie/.  

§5 Prizes
1. The prize in the Contest is one lingerie set from the Ewa Michalak brand, chosen by the Winner, in the size selected by the Winner.
2. The Winner is not entitled to exchange the Prize for cash or prizes of any other kind. 3. The right to the Prize is not transferable to third parties.
4. The value of the Prize will not exceed PLN 500 gross, therefore it will be exempt from personal income tax in Poland pursuant to Article 21(1)(68) of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991. If the Winner is a tax resident of a country other than Poland, they are obliged to settle for the prize in accordance with the regulations in force in their country.
5. The Organizer is obliged to cover costs of prize shipment using DHL / DPD courier services.

§6 Issuing of Prizes
1. The Organiser undertakes to manufacture the Prize for the Contest Winner within 30 days, counting from the day of receiving the size specifications.
2. In order to manufacture the Prize, the Laureate will be summoned by the Organiser to provide all information enabling the fitting of the correct size for the underwear set.  
3. Once the Prize has been manufactured, the Organiser will call for the Laureate to provide full address details: name, address and contact telephone number, in order to deliver the Prize. Dispatch of the shipment will take place within 3 working days after obtaining full address details from the Winner.
4. In the event that the Contest Winner does not provide all the data required under these Regulations in an e-mail or private message on Facebook, as referred to in § 6 points 2 and 3, and does not send them after the deadline set by the Organizer, the Contest Winner loses the right to the Prize, which remains the property of the Organizer.
5. The data indicated in this paragraph will be used only for the purpose of producing and delivering the Prize. Their submission is voluntary, however, it is a necessary condition for the Winner to receive the Prize.  

§7 Processing of personal data
1. The Participants' personal data will be processed to the extent and for the purposes necessary to carry out the Contest, in particular to communicate with the Participants, to issue the Prizes to the Winners and to process complaints.
2. The administrator of the Personal Data is the Organizer of the Contest (contact details: Waldemar Wacław Michalak, address: 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 45 lok. 24, e-mail address: sklep@ewa-michalak.pl).  
3. Participants' personal data will be processed for the purpose of organising the Fun on the basis of Article 6(1)(a) of Regulation 2016/679 of 27 April 2016 of the European Parliament and of the EU Council on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) (Participant's consent). The provision of data is voluntary but is a condition for taking part in the Play.   
4. The Participants' personal data will be made available only to entities authorised by law and to entities providing support to the Organiser on the basis of commissioned services and in accordance with entrustment agreements concluded (e.g. the company that will deliver prizes to the Winner).  
5. Each Participant has the right to access the content of their data, the right to rectify, delete, restrict processing, the right to data portability, the right to object, including the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for the Protection of Personal Data if they consider that the processing of their personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.  
6. The Winner's personal data in the scope of: name and surname or username on Facebook or Instagram may be made available to other users of the Facebook or Instagram social network in connection with the provision by the Organiser on their profiles in these services of information about the results of the Contest, if the Participant gives separate consent to this.   
7. The data of the Participants of the Contest will be kept for the period necessary to fulfil the purposes set out in the Regulations and to fulfil any obligations related thereto (including the expiry of the limitation period for claims and tax obligations).
8. The Organiser shall apply technical and organisational measures aimed at ensuring that the personal data entrusted to it is properly secured, appropriate to the risks and categories of data protected. In particular, the Organiser shall take into account the risks involved in the processing of the data resulting from:
(a) accidental or unlawful destruction,
b) loss, modification, unauthorised disclosure of the data,
c) unauthorised access to personal data transmitted, stored or otherwise processed.

§8 Complaint procedure
1. All complaints and objections concerning the conduct of the Contest should be submitted, together with justification, by e-mail to: sklep@ewamichalak.pl . In the title of the message write: "Competition – Fun in the Sun".
2. Complaints sent in violation of point 1 will not be considered.
3. Complaints submitted will be considered by the Organiser immediately, however no later than within 7 (seven) working days of receipt of the complaint. When considering the complaints, the Organiser shall rely on the content of the Rules and Regulations and generally applicable provisions of law.
4. The persons who submitted complaints in accordance with the Regulations in force shall be notified by the Organiser about the manner of their consideration by e-mail within 7 (seven) working days from the date of complaint consideration at the latest.

§9 Copyright
1. Upon entry into the Contest, the Participant transfers to the Organiser the proprietary copyrights to the comment referred to in §3.1 of the Regulations (hereinafter also referred to as the "Creation"), free of charge, without any time and territorial restrictions, in the following fields of exploitation:
a) recording on any audio-visual and audio-visual medium, in particular on: video media, photosensitive tape, magnetic tape, computer disks and all types of media intended for digital recording,
b) multiplication by any technique, including: magnetic technique on video tapes, audiovisual discs, by photosensitive and digital technique, by computer recording technique on all types of carriers adjusted to this form of recording, production of specific technique of copies of works, including printing, reprography, magnetic recording and digital technique,
c) circulation of the original or copies on which the Creation has been recorded - introduction of multiplied carriers into circulation in Poland and abroad, lending of the original or copies,
d) distribution of the Creation in a manner other than specified in points from 1) to - 2) - public performance, exhibition, display, and also making the Creation available to the public in such a way that everyone can have access to it at a place and time of their own choosing, including, in particular, making it available on websites,
e) introduction into computer memory and into a multimedia network in an unlimited number of broadcasts and volumes,
f) use in multimedia works,
g) marketing with the use of Internet and other data transmission techniques using telecommunication, computer and wireless networks,
h) use of the Creation and fragments thereof for promotional and advertising purposes,
i) use for marketing purposes, including advertising, promotion of identification, products and services and other manifestations of business activity.
2. The Participant authorises the Organiser to exercise the dependent rights to the Creation, to the extent justified by the use of the Creation in the above fields of exploitation, including to modify the Creation, to combine it with other works, to transfer it to other entities for the purpose of modification.
3. The Participant undertakes not to exercise his/her moral rights in relation to the Creation.
 
§ 10 Final provisions
1. The text of the Terms and Conditions is available at the address indicated by the Organiser and on the website: link. Failure to comply with the terms and conditions of the Regulations may result in the Participant's exclusion from the game with simultaneous expiration of the right to the Prize.
2. In matters not regulated by the Regulations, the generally applicable provisions of the law shall apply, in particular the provisions of the Polish Civil Code, the Polish Act on Copyright and Related Rights, the provisions of Regulation 2016/679 of 27 April 2016 of the European Parliament and the EU Council on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and the Polish Act on Personal Data Protection.

pixel